Volg ons op

Servicevoorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw (hierna te noemen “gebruiker”) gebruik van Drop & Loop B.V. (hierna te noemen het “Bedrijf”). Meer informatie over Bedrijf is beschikbaar via de website www.dropandloop.nl. Gebruiker en Bedrijf worden samen “Partijen” genoemd.
 2. De gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen voor de tussen de gebruiker en het Bedrijf gemaakte afspraken. Drop & Loop b.v. heeft als kernactiviteit het inzamelen van gebruikt textiel d.m.v. een machine, sorteren, hergebruiken en recyclen.
 3. Het Bedrijf is gevestigd aan de Rheastraat 18, 5047 TL te Tilburg geregistreerd bij de KVK onder het nummer 81153023 door de bestuurder Kimberley van der Wal.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Werkzaamheden en activiteiten

 1. (Hoofd)activiteiten van Drop & Loop zijn:
  • Inzamelen van kleding, schoenen en andere gebruikt textiel
  • Installatie en onderhoud van Drop & Loop machine op locatie
  • Logistiek proces faciliteren

Communicatie

 1. Het Bedrijf heeft het recht om, wanneer door het Bedrijf gewenst, contact op te nemen met de Gebruiker over aanvragen, feedback en beoordelingen. Het Bedrijf mag de Gebruiker via de door de Gebruiker opgegeven contact gegevens benaderen. 

Privacy Statement

 1. Op de website www.dropandloop.nl is een uitgebreide privacy statement te vinden waarin duidelijk staat omschreven welke contactgegevens wij bewaren, met welke reden en hoe lang. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het Bedrijf blijft eigenaar van het Drop & Loop concept en bijhorende diensten, de machine(s) of andere geleverde producten of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 2. Het Bedrijf wordt eigenaar van de ingeleverde kleding op het moment dat deze door de Drop & Loop machine ontvangen is. 
 3. De eigendom van kleding wordt overgedragen op het moment dat het Bedrijf deze verkoopt aan een derde partij. 
 4. Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op de eigendom van Drop & Loop.

Intellectueel Eigendom

 1. Bedrijf behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder data, auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc. Tenzij partijen schriftelijke anders zijn overeengekomen.
 2. De Gebruiker mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Indien de Gebruiker de Algemene Voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt de Gebruiker ten behoeve van het Bedrijf een onmiddellijk opeisbaar boete van €5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €500,- voor elke dag dat die overtreding ten aanzien van de intellectuele eigendom voortduurt. 
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 5. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van het Bedrijf waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Plichten en Aansprakelijk

 1. Drop & Loop is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die ontstaat bij het installeren, instellen, verplaatsen, gebruiken of legen van de Drop & Loop machine. 
 2. Schade die ontstaat aan de machine door derden vallen onder de aansprakelijkheid van de locatie waar de Drop & Loop machine staat. 

Offertes en Overeenkomst 

 1. Drop & Loop maakt individuele offertes, facturen en overeenkomsten op basis van de gemaakte afspraken met de partners en retailers. 
 2. Voorwaarden verbonden aan een afspraak worden in een overeenkomst vastgelegd.

Slot Bepalingen

 1. Het bedrijf is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van www.dropandloop.nl te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen. 
 2. Bedrijf is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 3. De website van het Bedrijf kan hyperlinks naar websites van derden bevatten; deze links zijn ter informatie van bezoekers opgenomen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 4. Het kopiëren of gebruiken van onderdelen van de website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf niet toegestaan. 
 5. Ondanks dat Drop & Loop streeft de informatie op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te doen zijn, kan het niet voor de juistheid en volledigheid van de op zijn site verstrekte informatie instaan en kan er soms sprake zijn van onnauwkeurigheden, storingen of veroudering van informatie. De verstrekte informatie dient men dan ook als louter service te beschouwen. Wij sluiten voorts elke aansprakelijkheid uit voor het ontstaan van technische storingen aan de computer van de gebruiker als gevolg van het raadplegen van onze webpagina.
 6. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands, tenzij anders met Gebruiker overeengekomen. 
 7. Drop & Loop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zijn webpagina naar eigen inzicht te veranderen of te beëindigen op elk gewenst moment. 

Toepasselijk Recht 

 1. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en kunnen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Contact

Voor geschillen, vragen en/of opmerkingen kan de Gebruiker altijd contact opnemen.

Bedrijfsnaam: Drop & Loop B.V.
E-mail: info@dropandloop.nl
Website: www.dropandloop.nl

Tilburg, 14-01-2021